ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Αξονας 4 – Προσέγγιση Leader
Αρχική > Αξονας 4 Leader > 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικό Πρόγραμμα LEADER

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.». Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» του Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER», η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων για τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, που αφορούν σε παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας(Ιδιωτικά Έργα) και σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα είναι η  23η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00.
Υλικό Πρόσκλησης
1. Περίληψη Πρόσκλησης
2. Αναλυτική Πρόσκληση
3. Παραρτήματα αναλυτικής Πρόσκλησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Υπόδειγμα των φακέλων υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους δικαιούχους 
Οι φάκελοι υποψηφιότητας είναι οι : ΦΥ 123α, ΦΥ 311, 312, 313 ΦΥ 321, 323,313 (έργα Δημοσίου Χαρακτήρα)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010) και η με αρ. 2974/710/8-4-2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) καθώς και η τροποποίηση αυτής με αριθμό 722/3427/9-6-2010, (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ., [μόνο σε ηλεκτρονική μορφή]
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Τρόπος Υποβολής Επενδυτικών προτάσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Το υλικό, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, διατίθεται στα γραφεία της εταιρίας μας (Αρκαδίου 6, Τ.Κ. 35100, Λαμία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. β) ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ