ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Αξονας 4 – Προσέγγιση Leader
Αρχική > Αξονας 4 Leader > Τροποποιημένο Τοπικό Πρόγραμμα

          ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Προσέγγιση Leader» Νομού Φθιώτιδας
Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος Leader,που υλοποιείται στο Νομό Φθιώτιδας από την ΟΤΔ Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. είναι: «Πρωτοβουλία για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της φθιωτικής υπαίθρου» και ως κεντρικό θέμα συσπείρωσης για την περιοχή παρέμβασης, γύρω από το οποίο διαρθρώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύονται οι στόχοι του τοπικού προγράμματος, αναδεικνύεται :
«Διατήρηση και ενίσχυση της ισχυρής μεταποιητικής δραστηριότητας με ενσωμάτωση καινοτομιών, στήριξη της εξωστρέφειας, δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων με την αξιοποίηση της πλούσιας τοπικής πρωτογενούς παραγωγής».
 

Περιοχή Παρέμβασης


Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης 

Η ανάλυση του Τοπικού Προγράμματος σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις έχει ως εξής:
 
Αξονας Προτεραιότητας 4


Μέτρο 41: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
Οι παρεμβάσεις του Μέτρου αφενός εξυπηρετούν τη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα καθώς επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και αφετέρου στηρίζουν την προτεραιότητα βελτίωσης της διακυβέρνησης μέσω της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.
Το περιεχόμενο του μέτρου αναλύεται ως εξής:


Ομάδα Υπομέτρου 411 Ανταγωνιστικότητα


Υπομέτρο L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δράση L123α-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής


Ομάδα Υπομέτρου 413 Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση Ανταγωνιστικότητα


Υπομέτρο L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Δράση  L311-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση  L311-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση  L311-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Δράση  L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Δράση  L311-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων


Υπομέτρο L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων 
Δράση  L312-1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Δράση  L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση  L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Δράση  L312-4: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης
Δράση  L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 

Υπομέτρο L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
(Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)
Δράση  L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 
Δράση  L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δράση  L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

(Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας)
Δράση  L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση  L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτικού τουρισμού
Δράση  L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Δράση  L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.


Υπομέτρο L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
(Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)
Δράση  L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 
Δράση  L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π
Δράση  L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

Υπομέτρο L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
(Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα)
Δράση  L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Δράση  L323-2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών  χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
Δράση  L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.

 

Μέτρο 421 Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

Με την εφαρμογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί κ.λ.π.), καθώς και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή.

Το ανωτέρω μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

- 421α. Διατοπική Συνεργασία

Τίτλος Σχεδίου: "Δίκτυο Τοπικών Μεσογειακών Προϊόντων και Ποικιλιών Ποιότητας"

- 421β. Διακρατική Συνεργασία

Τίτλος Σχεδίου: "Δίκτυο Τοπικών Μεσογειακών Προϊόντων και Ποικιλιών Ποιότητας"

*Τα ανωτέρω σχέδια είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ - Διαφοροποίηση.

 

Μέτρο 431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση

Μέσω αυτού του μέτρου καλύπτονται δαπάνες για τη λειτουργία των ΟΤΔ, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την εμψύχωση στην περιοχή, μέσω της εκπόνησης μελετών, ενεργειών πληροφόρησης για το τοπικό πρόγραμμα, διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής.