Αναζήτηση Εργασίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 
 Δικτύωση Φθιωτικής Πρω-
τοβουλίας Απασχόλησης


Αρχική > Δικτύωση Φθιωτικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης > Δικτύωση στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Σκοπός της Δράσης της Δικτύωσης, είναι «η δημιουργία «δεσμών» μεταξύ ατόμων ή ομάδων με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από την συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Για παράδειγμα, η δικτύωση επιτρέπει την από κοινού αντιμετώπιση του κόστους με το οποίο διαφορετικά κάθε ενδιαφερόμενος θα επιβαρυνόταν μόνος του. Επίσης, μέσω της δικτύωσης μπορούν οι συνεργαζόμενοι να προωθήσουν αποτελεσματικότερα είτε τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν είτε τις θέσεις τους και τα αιτήματά τους. Η Δικτύωση μπορεί να αναφέρεται τόσο στην συνεργασία καθεαυτή των ατόμων ή των ομάδων όσο και στην ηλεκτρονική διασύνδεση». (ΚΥΑ ΤΠΑ)

Ειδικά για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, η Δικτύωση αναφέρεται:

  1. στη διασύνδεση μεταξύ των εταίρων της ΟΣΦ,
  2. της ΟΣΦ και των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και
  3. στη συνεργασία μεταξύ των ΟΣΦ κάθε περιφέρειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικτύωση μεταξύ των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων, δεν χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης Δικτύωσης.

Η Δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του σχεδίου, καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση και προβολή των προϊόντων του. Από την άλλη, η δικτύωση μεταξύ ΟΣΦ, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, πέρα του ότι προωθεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, λειτουργεί καταλυτικά στην ένταξη των ωφελουμένων από το Σχέδιο στην αγορά εργασίας. Τέλος, η Δικτύωση μεταξύ ΟΣΦ διαφορετικών Σχεδίων συνεισφέρει δια μέσω του προσδιορισμού Καλών Πρακτικών, στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που είναι φυσικό να προκύπτουν κατά την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος.

 
     
 
  
Ο.Α.Ε.Δ.
Διαγωνισμοί Δημοσίου
Ανακοινώσεις