Αναζήτηση Εργασίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 Δικτύωση Φθιωτικής Πρω-
τοβουλίας Απασχόλησης


Στόχος του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφοριών σε Διαδικτυακό περιβάλλον στα πλαίσια της δράσης Δικτύωσης των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης για το Ν.Φθιώτιδας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής οργάνωσης και πληροφόρησης προς, όλους τους εμπλεκόμενους με την προώθηση της απασχόλησης, φορείς. Η ανάπτυξη και λειτουργία του θα προκύψει από τη συνεργασία των φορέων που αποτελούν μέλη της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων για τις Δράσεις των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης. Στο πλαίσιο του έργου της Δικτύωσης προβλέπεται επιπλέον και η προμήθεια εξοπλισμού που θα υποστηρίξει την λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.

Η προτεινόμενη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Τράπεζας Πληροφοριών (ΗΤΠ) έχει δύο στόχους. Βραχυπρόθεσμα να αποτελέσει το βασικό εργαλείο καταγραφής της πορείας όλων των δράσεων που αφορούν στις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης αποτελώντας μια αξιόπιστη και συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων με περιεχόμενο σχετικό τόσο με την προσφορά όσο και με τη ζήτηση εργασίας στην ευρύτερη περιοχή εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου. Μακροπρόθεσμα όλοι οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής (δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, άνεργοι, φορείς κοινωνικής οικονομίας κλπ.) θα μπορούν να ενημερώνονται κατάλληλα και να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν και να συμβάλλουν στη διαρκή ανανέωση του περιεχομένου της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων (νέες θέσεις εργασίας, ζήτηση εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα προώθησης στην απασχόληση, προγράμματα επιδότησης νέων επιχειρηματιών, άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης, κοκ), έτσι ώστε αυτή να καταστεί σταδιακά ένα αξιόπιστο εργαλείο πληροφόρησης και διαμεσολάβησης. Η ΗΤΠ θα προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης: Από τους βασικότερους του έργου, ο τομέας αυτός θα αποσκοπεί εν μέρει στην καλύτερη εξοικείωση του επισκεπτόμενου κοινού με τη φύση, τη δομή και τη λειτουργία του Σχεδίου. Κυρίως, θα έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες για αξιόπιστη και έγκαιρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και για πληροφόρηση σχετικά με τη διευκόλυνση των συναλλαγών του με τους φορείς, με τις δραστηριότητες τους αλλά και με το νομικό καθεστώς που διέπει αυτές τις δραστηριότητες.

Κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος θα είναι η αυτόματη κατηγοριοποίηση με βάση τις δεξιότητες των ωφελουμένων, η ανανέωση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων, η δυνατότητα αναζήτησης με βάση πολλαπλά κριτήρια και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που συνθέτουν την οικονομική-παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

 
     
 
  
Ο.Α.Ε.Δ.
Διαγωνισμοί Δημοσίου
Ανακοινώσεις